Kancelaria Prawna w Inowrocławiu 

Profesjonalna obsługa prawna
klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych

Szerszy dostęp do usług prawniczych w procesie karnym

Data publikacji: 
09/06/2015

Z dniem 1 lipca 2015 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Głównym celem nowelizacji jest zmiana dotychczasowego modelu procesu karnego - w kierunku większej kontradyktoryjności. Proces karny ma być czynną formą sporu równoważnych stron, przy jednoczesnej ograniczonej roli sądu - arbitra. Oznacza to, że nie tylko inicjatywa dowodowa, ale także ciężar prowadzenia postępowania dowodowego, zostały przerzucone z sądu na strony.

Istotne zmiany dotyczą również obecności oskarżonego na rozprawie. Co do zasady, udział oskarżonego w rozprawie nie jest już obowiązkowy, chyba że przewodniczący lub sąd uzna inaczej. Oskarżony, który jest pozbawiony wolności, powinien złożyć wniosek o doprowadzenie go na rozprawę, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia o jej terminie.

Ponadto, w postępowaniu sądowym zapewniono obywatelom szerszy dostęp do usług prawniczych. Na wniosek oskarżonego, który nie ma obrońcy z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznaczy obrońcę z urzędu. Na wniosek strony innej niż oskarżony, która nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznaczy pełnomocnika z urzędu.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Szydłowska

ul. Solankowa 5 lok. 5A
88-100 Inowrocław